Logo projektu. Po lewej stronie znajduje się sygnet, łączący graficznie litery U oraz O w kształcie koła. Po prawej stronie od sygnetu znajduje się tytuł projektu PWSZ uczelnią otwartą dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. POWR.03.05.00-00-A072/19.
Logo FIRR - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego - znak graficzny składający się z literowego zapisu słowa FIRR, po lewej stronie od litery F znajduje się półkole oplatające znak. Pod literami FIRR znajduje się pełna nazwa fundacji.
Obraz przedstawia logo uczelni - wielokolorowe koła różnej wielkości, które nachodzą na siebie. Obok napis PWSZ w Raciborzu.

 „PWSZ uczelnią otwartą dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”

Projekt  jest współfinansowany przez Unię Europejską  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Partnerem  na rzecz realizacji Projektu jest Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego.

Projekt jest realizowany w Osi  Priorytetowej III Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju w  ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Projekt jest realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „Uczelnia dostępna”.

Projekt jest realizowany przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Raciborzu.

Celem głównym projektu jest:

  • poprawa dostępności uczelni i podniesienie kompetencji studentów z niepełnosprawnościami wszystkich kierunków prowadzonych przez PWSZ w Raciborzu odpowiadającym potrzebom gospodarki rynku pracy i społeczeństwa poprzez wsparcie zmian organizacyjnych i podniesienia kompetencji kadr uczelni
  • poprawa kształcenia w celu zwiększenia udziału i poziomu osiągnięć zwłaszcza w przypadku grup w niekorzystnej sytuacji.

 

Planowane efekty:

  • Opracowanie procedur, które pozwolą na całościowe uregulowanie stanu legislacji wewnętrznej Uczelni na niezbędnym efektywnym poziomie.
  • Bezpośrednie wsparcie studentów z róznymi niepełnosprawnościami poprzez utworzenie biura BON (Biuro Osób Niepełnosprawnych) oraz powołanie Centrum Wsparcia Psychologiczno Edukacyjnego.
  • Wsparcie edukacyjne.
  • Dostępność architektoniczna i cyfrowa oraz technologie wspierające.
  • Podnoszenie świadomości i kompetencji w zakresie dostępności kadry uczelni.

 

 

 

WARTOŚĆ PROJEKTU   3 996 286,06 zł

 

Dofinansowanie ze środków europejskich  3 368 069,89 zł

 

Zastawienie trzech znaków graficznych. od lewej niebieski przechylony pionowy prostokąt z trzema gwiazdami. Obok dopisek Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, kolejno flaga Rzeczpospolitej Polskiej z podpisem Rzeczpospolita Polska, następnie tekst Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny oraz flaga Unii.
Skip to content